آدرس : استان البرز – عظیمیه – شهرک اداری – بالاتر از دادگستری –

جنب کانون کارشناسان دادگستری – ساختمان اتاق تعاون البرز

تلفن :  ۳۲۵۴۵۴۳۵-۳۲۵۴۵۴۶۸ داخلی ۱۲۰ و ۱۲۱

تلفکس : ۰۲۶۳۲۵۶۵۴۳۹