1.مشاوره توسعه رقابت پذیری بنگاههای اقتصادی.
2. مشاوره در تسهیل فرآیند بررسی و اعطاء تسهیلات به واحدها.
3. مشاوره در توسعه و تنوع بخشی ابزارهای تأمین مالی، داخلی و خارجی.
4. مشاوره از تکمیل و توسعه زنجیره ارزش تولیدات با هدف کاهش صادرات مواد خام معدنی.
5.مشاوره و حمایت از مصرف تولیدات داخلی با اجرای دستورالعمل، جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخلی.
6. مشاوره کاهش هزینه های تولید.
7. مشاوره تبدیل واحدهای صنعتی مستعد در هر رشته به واحدهای بزرگ مقیاس.
8.مشاوره ادغام و تجمیع به منظور راه اندازی زنجیره تأمین تولید.
9.مشاوره چگونگی رفع مشکلات و بدهی بانکی، تجمیع بدهی و اجرای صحیح قراردادهای بانکی.