بازاریابی و فروش

مشاوره بازاریابی و فروش انواع خدمات مشاوره توسعه بازار مرکز مشاوره مدیریت کارامُد مشاوره بازاریابی :  تهیه برنامه بازاریابی شامل ، طرح کسب و کار ، بیزینس مدل ، طراحی استراتژی بازاریابی ، انتخاب بازارهای هدف بهینه ، آنالیز رقبا ، تعیین درجه محصول شرکت در کل مارکت و … مدیریت برند :  طراحی برنامه […]