انواع بنچمارک مدیریتی

بنچمارک مدیریت، بهترین عملکرد و  فرآیندهای کسب و کار یک شرکت را با سایر شرکت‌ها مقایسه می کنند.

در بنچمارک مدیریت، عواملی همچون برنامه ریزی‌ها، نحوه عملکرد و بازدهی، زمان، کیفیت و هزینه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد

🖍انواع بنچمارک در حوزه مدیریت:
✅بنچمارک داخلی
✅بنچمارک رقابتی
✅بنچمارک عملکرد
✅بنچمارک عمومی

More to explorer

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.